Warunki rezerwacji i zawierania umów
w zakresie najmu na pobyty wczasowe jednostek mieszkalnych oraz wyżywienia
w Kompleksie Wypoczynkowym „Wrzos” w Sianożętach k. Ustronia Morskiego przy ul. Lotniczej 36

§ 1

Informacje na temat Ośrodka Wczasowego „Wrzos” w Sianożętach k. Ustronia Morskiego przy ul. Lotniczej 36 oraz na temat cen w sezonie 2023 zawarte są na stronie internetowej www.osrodekwrzos.pl.

§ 2

Podmiotem wynajmującym domki, pokoje na pobyty wczasowe jest SIMAR Sp. z o.o. 41-947 Piekary Śląskie ul. Westerplatte 23.

§ 3

Minimalny okres najmu wynosi 3 doby a maksymalny 1 rok. Doba najmu rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 10.00.

§ 4

Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 5

Umowa o najem domku, pokoju (domków, pokoi) wraz z wyżywieniem, zwana dalej „Umową” wymaga zawarcia w formie pisemnej w siedzibie SIMAR Sp. z o.o. lub na terenie ośrodka, chyba, że z niniejszego regulaminu wynika inaczej albo strony ustalą inaczej. Pobyt z wyżywieniem – śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu szwedzkiego lub bez wyżywienia.

§ 6

Zawarcie umowy może być poprzedzone wstępną rezerwacją danego domku, pokoju dokonaną w siedzibie SIMAR Sp. z o.o. lub w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną. W terminie 3 dni roboczych od otrzymania wstępnej rezerwacji, SIMAR SP ZO.O. przesyła Klientowi w formie korespondencji pisemnej lub pocztą elektroniczną informację z wyliczeniem kwoty należnej SIMAR Sp. z o.o. zaliczki z tytułu wstępnej rezerwacji oraz numerem rachunku bankowego, na który należy ją uiścić.

§ 7

W przypadku rezerwacji, które są dokonywane na więcej niż 30 dni przed planowanym przyjazdem – rezerwacja obowiązuje 3 dni od daty jej dokonania. W terminie obowiązywania wstępnej rezerwacji Klient winien wpłacić na rachunek bankowy SIMAR Sp. z o.o. zaliczkę stanowiącą równowartość 30% ceny pobytu brutto (obliczonej od sumy ceny za najem i wyżywienie). Rezerwacja wstępna wygasa jeśli w ww. terminie na rachunek bankowy SIMAR Sp. z o.o. nie wpłynie zaliczka.

§ 8

W przypadku rezerwacji, które są dokonywane na co najmniej 30 dni przed planowanym przyjazdem lub mniej wymagana jest wpłata całej kwoty za pobyt w czasie 36 godzin od dokonania rezerwacji.

§ 9

W przypadku rezerwacji w systemie ratalnym, szczegóły – załącznik nr 1.

§ 10

Jeśli w terminie wskazanym w pkt 7 SIMAR Sp. z o.o. otrzyma zaliczkę, winien w terminie kolejnych 14-tu dni roboczych wysłać do Klienta Umowę na adres wskazany w rezerwacji wstępnej. Umowa zawiera wszelkie istotne dane na temat pobytu, a w szczególności: okres pobytu, kod domku , pokoju (zastrzegamy sobie prawo do ewentualnej zmiany numeru rezerwowanego domku, pokoju o tym samym standardzie lub wyższym bez zmiany ceny lub niższym ze zwrotem różnicy w cenie bez wcześniejszego powiadomienia), imię i nazwisko Klienta, na rzecz którego potwierdza się rezerwację, liczbę uczestników pobytu w danym domku , pokoju z wyszczególnieniem z imienia i nazwiska; cenę na wynajem z wyżywieniem, termin płatności ceny.

§ 11

Ilość uczestników w danym domku/ pokoju nie może zostać przekroczona. Ewentualne zmiany wymagają formy pisemnej. Opłata za każdą ponadnormatywną osobę (w domku / pokoju) wynosi 40,00 zł za dobę + opłata za wyżywienie.

§ 12

Umowa winna zostać podpisana przez Klienta (wyłącznie osobę pełnoletnią) i doręczona do SIMAR Sp. z o.o. w terminie 7 dni od jej wysłania przez SIMAR Sp. z o.o.

W terminie podanym w zd. 1 Klient może również podpisać Umowę w siedzibie SIMAR Sp. z o.o. W przypadku jeśli Klient nie odeśle podpisanej umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uznaje się, iż umowa zostaje zawarta na warunkach zawartych w Umowie oraz zawartych w niniejszym Regulaminie. W terminie podanym w zd. 1 Klient może również podpisać Umowę w siedzibie SIMAR Sp. z o.o.

§ 13

Umowa o najem wraz z usługą gastronomiczną zostaje zawarta z chwilą doręczenia do SIMAR Sp. z o.o. dokumentu, o którym mowa w pkt 12 lub z upływem terminu na odesłanie pisemnego podpisanego przez Klienta egzemplarza.

§ 14

Faktura za pobyt będzie wystawiona na osobę dokonującą wpłaty za rezerwację. Aby otrzymać fakturę na inną osobę niż osoba wpłacająca należy w tytule przelewu podać imię nazwisko i adres osoby na którą ma być wystawiona faktura.

§ 15

W przypadku zawarcia umowy cena pomniejszona o zaliczkę powinna zostać przesłana na wskazany w jej treści rachunek bankowy lub w Potwierdzeniu Zamówienia w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem wynajmu. W przypadku rezerwacji z udzielonym rabatem cena pomniejszona o zaliczkę powinna zostać przesłana na wskazany w jej treści rachunek bankowy lub w Potwierdzeniu Zamówienia w terminie do 15.03.2023r.

§ 16

Klient jest uprawniony do rezygnacji z pobytu składając stosowne pisemne oświadczenie.

§ 17

W przypadku rezygnacji z pobytu SIMAR Sp. z o.o. pobierze od Klienta opłatę manipulacyjną naliczaną jako procent (%) ceny obejmującej pobyt i wyżywienie, a której wysokość jest uzależniona od terminu rezygnacji (liczba dni przed pierwszym dniem pobytu) i wynosi:

  • w przypadku rezygnacji w terminie 30 dni i wcześniej – równowartość 30% ceny,
  • w przypadku rezygnacji w terminie od 29 dni do 15 dni – równowartość 50% ceny,
  • w przypadku rezygnacji w terminie od 14 dni do 0 dni – równowartość 100% ceny,

§ 18

W razie niewykorzystania przez Klienta wszystkich objętych umową świadczeń Klient nie nabywa prawa do zwrotu części uiszczonej ceny, chyba że do niewykorzystania doszło z winy SIMAR Sp. z o.o.

§ 19

W terminie nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem pobytu Klient może wskazać inną osobę, która wstąpi w jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy. W takim przypadku nie dochodzi do rezygnacji, z tym że osoba ta musi oświadczyć na piśmie, iż wstępuje w umowne prawa i obowiązki Klienta.

§ 20

Rezygnacja z pobytu z powodu wszelkich okoliczności związanych z koronawirusem (COVID-19) oraz rządowych rozporządzeń i innych aktów prawnych wydawanych w związku z sytuacją związaną z koronawirusem (COVID-19) rozpatrywana jest przez SIMAR Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich na zasadach określonych w pkt 15-19 niniejszych warunków.

§ 21

Niedokonanie wpłaty ceny w terminie wskazanym w pkt 15 oznaczać będzie rezygnację przez Klienta pobytu i wywoła skutki określone w pkt 17.

§ 22

Klient w szczególnych sytuacjach może przenieś rezerwację na kolejny rok (2024) nie później niż na 1 miesiąc przed przyjazdem po wcześniejszym pisemnym potwierdzeniu przez wynajmującego. Koszt wczasów w roku następnym (2024) będzie przeliczany wg cennika obowiązującego na rok 2024. Wpłacone środki zostaną zaliczone na poczet wczasów w kolejnym roku (2024). Po przeliczeniu nowego kosztu wczasów nie dopłatę należy wpłacić na 1 miesiąc przed przyjazdem w/g regulaminu w punkcie 15, nadpłata nie podlega zwrotowi.

§ 23

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje dodatkowa opłata za media za każdą osobę powyżej 3 roku życia:

  • w okresie 29.04.2023 – 06.05.2023: 10 zł / dzień,
  • w okresie 06.05.2023 – 16.09.2023: 70zł / 7 dni.

§ 24

Klient odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi oraz osobom trzecim znajdującym się na terenie Ośrodka, a także za szkody wyrządzone w tym mieniu przez innych uczestników wymienionych w umowie oraz przez osoby, które za zgodą Klienta wejdą lub wjadą na teren Ośrodka.

§ 25

Rezerwując pobyt dla dwóch osób w dużym domku oraz apartamencie dopłata wynosi 500,00 zł tygodniowo za wyjątkiem rezerwacji bez wyżywienia.
Rezerwując pobyt dla jednej osoby w domkach małych, domkach szeregowych B,C,D,E,F oraz w budynku hotelowym A dopłata wynosi 400,00zł tygodniowo za wyjątkiem pobytu bez wyżywienia. Brak możliwości rezerwacji pobytu w domku dużym oraz apartamencie dla jednej osoby za wyjątkiem pobytu bez wyżywienia.

§ 26

Na terenie Ośrodka wyznaczono płatne miejsca parkingowe dla wczasowiczów – 20,00 złotych za dobę za samochód lub 125,00 złotych / 7 dni lub 220,00 złotych / 14 dni. Klient winien jest okazać na recepcji potwierdzenie opłaty za parking.

§ 27

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami tylko do obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „Wrzos” takich jak: małe domki, duże domki oraz apartamenty bungalow i LUX – opłata za zwierzę (pies, kot) – 30,00 złotych za dobę. Klient zobowiązany jest do sprzątania po swoim pupilu. Właściciel psa zobowiązany jest do używania smyczy i kagańca przy każdorazowym wyjściu na teren ośrodka. Zakaz wprowadzania zwierząt na stołówkę.

§ 28

SIMAR Sp. z o.o. nie odpowiada za mienie Klienta, uczestników i innych osób znajdujące się na terenie Ośrodka.

§ 29

Niniejsze warunki publikowane są na stronie www.osrodekwrzos.pl. oraz stanowić będą załącznik do Umowy. Klient zgadza się na ich włączenie do Umowy.

§ 30

SIMAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Warunków, przy czym nowe postanowienia nie obowiązują Klientów, którzy dokonali rezerwacji przed wprowadzeniem zmian.

§ 31

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową ofert Ośrodka Wypoczynkowego WRZOS i tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

§ 32

Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w zakresie usług świadczonych na jego rzecz przez SIMAR Sp. z o.o. – w ramach zawartej umowy najmu. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Spółki Simar (podany w punkcie 2) w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego nie później niż w terminie do 30 dni od daty wyjazdu Klienta z Ośrodka lub zakończenia okresu na jaki umowa została zawarta.

§ 33

Warunkiem niezbędnym zgłoszenia reklamacji jest uprzednie dokonanie sygnalizacji nieprawidłowości w recepcji Ośrodka Wczasowego “Wrzos” w Sianożętach.

§ 34

Zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Reklamacje zgłoszone po terminie lub z pominięciem procedury sygnalizacji nieprawidłowości nie będą rozpatrywane.

§ 35

Za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie pobytu w Ośrodku oraz za rzeczy pozostawione po zakończeniu turnusu Ośrodek nie odpowiada.

§ 36

Domki oraz apartamenty nie posiadają mydła oraz ręczników.

§ 37

Domki oraz apartamenty wyposażone są w czajnik elektryczny oraz zastawę stołową zgodną z ilością zakwaterowanych osób.

§ 38

Domki oraz apartamenty nie posiadają całorocznego ogrzewania CO. Istnieje możliwość dogrzania w chłodne dni.

§ 39

W domkach oraz apartamentach obowiązuje całkowity zakaz używania kuchenek i dodatkowych czajników elektrycznych.

§ 40

Całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pokojach, domkach i apartamentach.

SIMAR Sp. z o.o.

 

Warunki rezerwacji i zawierania umów w zakresie najmu na pobyty wczasowe jednostek mieszkalnych oraz wyżywienia w Kompleksie Wypoczynkowym „Wrzos” w Sianożętach k. Ustronia Morskiego przy ul. Lotniczej 36 w systemie ratalnym

§ 1

Wprowadzono możliwość zakupu wczasów w systemie ratalnym.

§ 2

Raty mogą być w rozłożone dwojako:

  • raty w wysokości 10% całości – pierwsza wpłata oraz każda kolejna w wysokości 10% wartości rezerwacji – ostatnia rata płatna na miesiąc przed przyjazdem w wysokości reszty ceny
  • raty w wysokości 5% całości – pierwsza wpłata oraz każda kolejna w wysokości 5% wartości rezerwacji – ostatnia rata płatna na miesiąc przed przyjazdem w wysokości reszty ceny

§ 3

Pierwsza rata winna zostać wpłacona do 3 dni od daty dokonania rezerwacji.

§ 4

Druga i każda kolejna rata winna zostać wpłacona do 15-go każdego kolejnego miesiąca.

§ 5

Ostatnia rata w wysokości pomniejszonej o dokonane wpłaty winna zostać wpłacona na miesiąc przed planowanym przyjazdem.

§ 6

Przy dokonaniu zakupu wczasów w systemie ratalnym nie obowiązuje rabat.

 

Każda rata winna zostać wpłacona na rachunek bankowy podany w Potwierdzeniu Rezerwacji oraz Umowie.

Dziękujemy za sezon 2023! Oferta na sezon 2024 niebawem!

oblicz

cenę swojego pobytu

* Z uwagi na liczne promocje cena ostateczna może się różnić od ceny wyliczonej przez kalkulator! Celem ustalenia dokładnej ceny pobytu prosimy o kontakt telefoniczny +48 600 330 022