Regulamin

rezerwuj pobyt

zarezerwuj już teraz
i ciesz się nadmorskim wypoczynkiem

rezerwuj

Warunki rezerwacji i zawierania umów
w zakresie najmu na pobyty wczasowe domków kampingowych i pokoi oraz wyżywienia
w Kompleksie Wypoczynkowym „Wrzos” w Sianożętach k. Ustronia Morskiego przy ul. Lotniczej 36

1. Informacje na temat Ośrodka Wczasowego „Wrzos” w Sianożętach k. Ustronia Morskiego przy ul. Lotniczej 36 oraz na temat cen w sezonie 2018 zawarte są na stronie internetowej www.osrodekwrzos.pl.

2. Podmiotem wynajmującym domki , pokoje na pobyty wczasowe jest SIMAR Sp. z o.o. 41-947 Piekary Śląskie ul. Westerplatte 23.

3. Minimalny okres najmu wynosi 1 dobę a maksymalny 1 rok. Doba najmu rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 10.00.

4. Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. Umowa o najem domku , pokoju (domków , pokoi) wraz z wyżywieniem, zwana dalej „Umową” wymaga zawarcia w formie pisemnej w siedzibie SIMAR Sp. z o.o. lub na terenie ośrodka, chyba że z niniejszego regulaminu wynika inaczej albo strony ustalą inaczej. Pobyt tylko z wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu szwedzkiego).

6. Zawarcie umowy może być poprzedzone wstępną rezerwacją danego domku, pokoju dokonaną w siedzibie SIMAR Sp. z o.o. lub w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną. W terminie 3 dni roboczych od otrzymania wstępnej rezerwacji, SIMAR SP Z o.o. przesyła Klientowi w formie korespondencji pisemnej lub pocztą elektroniczną informację z wyliczeniem kwoty należnej SIMAR Sp. z o.o. zaliczki z tytułu wstępnej rezerwacji oraz numerem rachunku bankowego, na który należy ją uiścić.

7. W przypadku rezerwacji, które są dokonywane na więcej niż 30 dni przed planowanym przyjazdem – rezerwacja obowiązuje 3 dni od daty jej dokonania. W terminie obowiązywania wstępnej rezerwacji Klient winien wpłacić na rachunek bankowy SIMAR Sp. z o.o. zaliczkę stanowiącą równowartość 30% ceny pobytu brutto (obliczonej od sumy ceny za najem i wyżywienie). Rezerwacja wstępna wygasa jeśli w ww. terminie na rachunek bankowy SIMAR Sp. z o.o. nie wpłynie zaliczka.

8. W przypadku rezerwacji, które są dokonywane na co najmniej 30 dni przed planowanym przyjazdem lub mniej wymagana jest wpłata całej kwoty za pobyt w czasie 36 godzin od dokonania rezerwacji.

9. Jeśli w terminie wskazanym w pkt 7 SIMAR Sp. z o.o. otrzyma zaliczkę, winien w terminie kolejnych 14-tu dni roboczych wysłać do Klienta Potwierdzenie Rezerwacji na adres wskazany w rezerwacji wstępnej. Potwierdzenie Rezerwacji zawiera wszelkie istotne dane na temat pobytu, a w szczególności: okres pobytu, kod domku , pokoju (zastrzegamy sobie prawo do ewentualnej zmiany numeru rezerwowanego domku , pokoju o tym samym standardzie lub wyższym bez zmiany ceny lub niższym ze zwrotem różnicy w cenie bez wcześniejszego powiadomienia), imię i nazwisko Klienta, na rzecz którego potwierdza się rezerwację, liczbę uczestników pobytu w danym domku , pokoju z wyszczególnieniem z imienia i nazwiska; cenę na wynajem z wyżywieniem, termin płatności ceny. Do Potwierdzenia Rezerwacji dołączana będzie pisemna Umowa, zawierająca w szczególności dane, o których mowa w zdaniu poprzednim.

10. Ilość uczestników w danym domku/ pokoju nie może zostać przekroczona. Ewentualne zmiany wymagają formy pisemnej. Opłata za każdą ponadnormatywną osobę ( w domku / pokoju) wynosi 20,00 zł za dobę + opłata za wyżywienie.

11. Umowa winna zostać podpisana przez Klienta (wyłącznie osobę pełnoletnią) i doręczona do SIMAR Sp. z o.o. w terminie 7 dni od jej wysłania przez SIMAR Sp. z o.o. zgodnie z pkt 8.

W terminie podanym w zd. 1 Klient może również podpisać Umowę w siedzibie SIMAR Sp. z o.o. W przypadku jeśli Klient nie odeśle podpisanej umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uznaje się, iż umowa zostaje zawarta na warunkach zawartych w Potwierdzeniu Rezerwacji oraz zawartych w niniejszym Regulaminie. W terminie podanym w zd. 1 Klient może również podpisać Umowę w siedzibie SIMAR Sp. z o.o.

12. Umowa o najem wraz z usługą gastronomiczną zostaje zawarta z chwilą doręczenia do SIMAR Sp. z o.o. dokumentu, o którym mowa w pkt 10 lub z upływem terminu na odesłanie pisemnego podpisanego przez Klienta egzemplarza.

13. W przypadku zawarcia umowy cena pomniejszona o zaliczkę powinna zostać przesłana na wskazany w jej treści rachunek bankowy lub w Potwierdzeniu Zamówienia w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem wynajmu.

14. Klient jest uprawniony do rezygnacji z pobytu składając stosowne pisemne oświadczenie na dzień poprzedzający pierwszy dzień pobytu.

15. W przypadku rezygnacji z pobytu SIMAR Sp. z o.o. pobierze od Klienta opłatę manipulacyjną naliczaną jako procent (%) ceny obejmującej pobyt i wyżywienie, a której wysokość jest uzależniona od terminu rezygnacji (liczba dni przed pierwszym dniem pobytu) i wynosi:

  • w przypadku rezygnacji w terminie 30 dni i wcześniej – równowartość 30% ceny,
  • w przypadku rezygnacji w terminie od 29 dni do 15 dni – równowartość 50% ceny,
  • w przypadku rezygnacji w terminie od 14 dni do 4 dni – równowartość 75% ceny,
  • w przypadku rezygnacji w terminie 3 dni i później – równowartość 95% ceny.

 

16. W razie niewykorzystania przez Klienta wszystkich objętych umową świadczeń Klient nie nabywa prawa do zwrotu części uiszczonej ceny, chyba że do niewykorzystania doszło z winy SIMAR Sp. z o.o.

17. W terminie nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem pobytu Klient może wskazać inną osobę, która wstąpi w jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy. W takim przypadku nie dochodzi do rezygnacji, z tym że osoba ta musi oświadczyć na piśmie, iż wstępuje w umowne prawa i obowiązki Klienta.

18. Niedokonanie wpłaty ceny w terminie wskazanym w pkt 12 oznaczać będzie rezygnację przez Klienta z pobytu i wywoła skutki określone w pkt 13.

19. Klient odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi oraz osobom trzecim znajdującym się na terenie Ośrodka, a także za szkody wyrządzone w tym mieniu przez innych uczestników wymienionych w umowie oraz przez osoby, które za zgodą Klienta wejdą lub wjadą na teren Ośrodka.

20. Rezerwując pobyt dla jednej osoby w dużym domku oraz apartamencie dopłata wynosi 500,00zł tygodniowo, w małych domkach oraz budynkach domkach szeregowych B,C,D,E,F dopłata wynosi 300,00zł tygodniowo. W przypadku rezerwacji apartamentu lub dużego domku dla dwóch osób dopłata 500zł za tydzień.

21. Możliwość korzystania z usług gratisowych po wcześniejszym zgłoszeniu na recepcji Ośrodka w miarę dostępności obiektu.

22. Na terenie Ośrodka wyznaczono płatne miejsca parkingowe dla wczasowiczów –10,00 złotych za dobę za samochód.

23. Opłata klimatyczna w sezonie 2017 wynosiła 2,00 zł za dobę za osobę dorosłą, 1,00 zł za dobę za dziecko 3-18 lat lub dziecko uczące się do 20 lat oraz emeryci i renciści.

24. Możliwość przyjazdu ze zwierzętami tylko do obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „Wrzos” takich jak: małe domki, duże domki oraz apartamenty bungalow i LUX – opłata za zwierzę (pies, kot) – 20,00 złotych za dobę. Klient zobowiązany jest do sprzątania po swoim pupilu. Właściciel psa zobowiązany jest do używania smyczy i kagańca przy każdorazowym wyjściu na teren ośrodka. Zakaz wprowadzania zwierząt na stołówkę.

25. SIMAR Sp. z o.o. nie odpowiada za mienie Klienta, uczestników i innych osób znajdujące się na terenie Ośrodka.

26. Niniejsze warunki publikowane są na stronie www.osrodekwrzos.pl. oraz stanowić będą załącznik do Umowy. Klient zgadza się na ich włączenie do Umowy.

27. SIMAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Warunków, przy czym nowe postanowienia nie obowiązują Klientów, którzy dokonali rezerwacji przed wprowadzeniem zmian.

28. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową ofert Ośrodka Wypoczynkowego WRZOS i tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

29. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w zakresie usług świadczonych na jego rzecz przez SIMAR Sp. z o.o. – w ramach zawartej umowy najmu. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Spółki Simar (podany w punkcie 2) w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego nie później niż w terminie do 30 dni od daty wyjazdu Klienta z Ośrodka lub zakończenia okresu na jaki umowa została zawarta.

30. Warunkiem niezbędnym zgłoszenia reklamacji jest uprzednie dokonanie sygnalizacji nieprawidłowości w recepcji Ośrodka Wczasowego “Wrzos” w Sianożętach na druku udostępnionym przez recepcję – Klient ma obowiązek załączyć do zgłaszanej reklamacji potwierdzone przez recepcję zgłoszenie nieprawidłowości.

31. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Reklamacje zgłoszone po terminie lub z pominięciem procedury sygnalizacji nieprawidłowości nie będą rozpatrywane.

32. Za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie pobytu w Ośrodku oraz za rzeczy pozostawione po zakończeniu turnusu Ośrodek nie odpowiada.

33. Domki oraz apartamenty nie posiadają mydła oraz ręczników.

34. Domki oraz apartamenty wyposażone są w czajnik elektryczny oraz zastawę stołową zgodną z ilością zakwaterowanych osób.

35. Domki oraz apartamenty nie posiadają całorocznego ogrzewania CO. Istnieje możliwość dogrzania w chłodne dni.

36. W domkach oraz apartamentach obowiązuje całkowity zakaz używania kuchenek i dodatkowych czajników elektrycznych.

SIMAR Sp. z o.o.

OBLICZ

cenę swojego pobytu

data przyjazdu
ilość dni
ilość osób
ilość dzieci poniżej 7 lat
jadę z psem apartamenty domki duże domki małe pokoje hotelowe domki szeregowe
wybierz budynek/pokój

* Z uwagi na liczne promocje cena ostateczna może się nieznacznie różnić od ceny wyliczonej przez kalkulator.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA na SIERPIEŃ: PROMOCJA 10% rabatu! -> Nie czekaj i ZAREZERWUJ!