Ogólne Warunki Umów
w Ośrodku Wypoczynkowym „Wrzos” w Sianożętach
k. Ustronia Morskiego
przy ul. Lotniczej 36

 1. 1. Postanowienia ogólne
  1. 1.1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług przez SIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (adres 41-949 Piekary Śląskie przy ul. Westerplatte 23), NIP: 4980260627, REGON: 242703850, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod nr KRS 0000393676, w ramach działalności Ośrodka Wypoczynkowego „Wrzos” w Sianożętach.
  2. 1. 2. O ile Strony nie postanowiły inaczej w treści Umowy lub Zamówienia, zapisy niniejszych OWU mają bezpośrednie zastosowanie do Umów czy Zamówień złożonych SIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (adres 41-949 Piekary Śląskie przy ul. Westerplatte 23), NIP: 4980260627, REGON: 242703850, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod nr KRS 0000393676, w ramach działalności Ośrodka Wypoczynkowego „Wrzos” w Sianożętach i wiążą Strony w poniższym brzmieniu.
  3. 1.3. OWU są integralną częścią Umów zawieranych przez Klienta z SIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (adres 41-949 Piekary Śląskie przy ul. Westerplatte 23), NIP: 4980260627, REGON: 242703850, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod nr KRS 0000393676, w ramach działalności Ośrodka Wypoczynkowego „Wrzos” w Sianożętach i Zamówień składanych przez Klienta.
  4. 1.4. Żadne ogólne warunki umów Klienta nie mogą być użyte dla relacji kontraktowych opartych na Umowie, Zamówieniu, której OWU są integralną jej częścią, chyba że Usługodawca wyrazi odrębną pisemną zgodę na treść takich warunków Klienta.
  5. 1.5. W szczególności Klient potwierdza, że w przypadku podpisania przezeń Umowy, złożenia Zamówienia z dołączeniem lub przywołaniem jakichkolwiek warunków dodatkowych, jeżeli Umowa lub Zamówienie zostało uprzednio podpisane przez Usługodawcę, wymienione ogólne warunki Klienta lub inne ogólne warunki handlowe będą obowiązywać tylko w takim zakresie, w jakim zostaną one pisemnie zatwierdzone uprzednio przez Usługodawcę.
  6. 1.6. OWU stanowią integralną część Umowy lub Zamówienia. W celu nadania mocy obowiązującej OWU nie wymaga to złożenia osobnego oświadczenia woli przez Strony. Jeśli OWU nie zostały dołączone do Umowy lub Zamówienia, to Klient jest związany OWU w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej w dniu zawarcia Umowy lub złożenia Zamówienia na stronie Ośrodka Wypoczynkowego „Wrzos” w Sianożętach” pod adresem: https://osrodekwrzos.pl/
  7. 1.7. Umowa lub Zamówienie z Klientem zawarte być powinny w formie pisemnej podpisanej przez obie Strony, z tym zastrzeżeniem, że Umowa może zostać zawarta poprzez przyjęcie Zamówienia Klienta drogą akceptacji dokonanej przez Usługodawcę, w tym przez systemy teleinformatyczne. Usługodawca może potwierdzić przyjęcie Zamówienia do realizacji na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
  8. 1.8. W przypadku, gdy rezerwacji zakwaterowania lub imprezy dokonuje na rzecz Klienta osoba trzecia, osoba ta ponosi względem Usługodawcy odpowiedzialność solidarną z Klientem jako strona rezerwująca.
  9. 1.9. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
   1. a) OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umów;
   2. b) Klient – usługobiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, który również może korzystać z usług Usługodawcy, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
   3. c) Usługodawca – SIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (adres 41-949 Piekary Śląskie przy ul. Westerplatte 23), NIP: 4980260627, REGON: 242703850, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod nr KRS 0000393676),
   4. d) Ośrodek – Ośrodek Wypoczynkowy „Wrzos” w Sianożętach, prowadzony w ramach działalności gospodarczej Usługodawcy,
   5. e) jednostka mieszkalna – znajdujący się na terenie Ośrodka domek, apartament lub pokój, którego najem oferowany jest Klientom,
   6. f) zakwaterowanie – najem jednostek mieszkalnych
   7. g) usługa lub usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę,
   8. h) strona www – witryna internetowa Ośrodka pod adresem https://osrodekwrzos.pl/
   9. i) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
   10. j) formularz kontaktowy – formularz internetowy dostępny na stronie internetowej Ośrodka wykorzystywany w celu komunikacji Klienta z Ośrodkiem,
   11. k) system rezerwacji – system internetowy, za pomocą którego Klient może dokonać rezerwacji usług, bezpośrednio poprzez stronę internetową Ośrodka,
   12. l) doba jednostki mieszkalnej – rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.
  10. 10. Klient, przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę przy użyciu strony internetowej Ośrodka, zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że rozumie i akceptuje jego treść.
  11. 11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z usług świadczonych drogą elektroniczną jest Sąd Rejonowy w Bytomiu.
  12. 12. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług w drodze elektronicznej, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta.
 2. 2. Rodzaje i zakres świadczenia usług
  1. 2.1. W przypadku zawarcia: Umowy w formie akceptacji Zamówienia przez Usługodawcę – obowiązują ceny określone przez Usługodawcę w przyjęciu Zamówienia; umowy pisemnej – obowiązują ceny wskazane w Umowie; dorozumianej lub ustnej zgodnie z aktualnym cennikiem umieszczonym na stronie www.
  2. 2.2. Do zawarcia umowy o najem jednostki mieszkalnej wraz z wyżywieniem, zwanej dalej „umową”, dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rezerwacji, obejmujące, w szczególności: informacje o danych Klienta, terminie najmu pokoju, jego numerze, standardzie, wyżywieniu, uczestnikach pobytu, jego cenie sumarycznej, a także wysokości, terminie i sposobie zapłaty zaliczki.
  3. 2.3. Uzgodnione ceny są cenami brutto.
  4. 2.4. Usługodawca może zwiększyć ceny w przypadku, gdy opłaty lokalne w odniesieniu do zakwaterowania (na przykład opłata klimatyczna) zaczną obowiązywać po zawarciu Umowy lub przyjęciu Zamówienia a przed ich wykonaniem (konieczność pobrania jej od gościa albo Klienta w dacie korzystania z usługi) lub gdy po ich uprzednim pobraniu zostaną zwiększone przed wykonaniem usługi. Wzrost cen ograniczony jest do kosztów powyższych opłat lokalnych.
  5. 2.5. Rachunki i faktury wystawiane przez Usługodawcę winny zostać zapłacone niezwłocznie po ich otrzymaniu, chyba że wyraźnie Strony uzgodniły inne warunki płatności w Umowie lub Usługodawca potwierdził inne warunki w akceptacji Zamówienia. W przypadku opóźnienia w zapłacie Usługodawca nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie.
  6. 2.6. Rozporządzanie przez Klienta jednostkami mieszkalnymi pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub faktycznym innym niż uzgodnione z Usługodawcą, w tym w szczególności podnajem, poddzierżawa, użyczenie, jest niedozwolone.
  7. 2.7. Zawierając Umowę lub przyjmując Zamówienie Usługodawca może żądać od Klienta wpłaty odpowiedniej zaliczki, zadatku lub zabezpieczenia w formie gwarancji na karcie kredytowej lub w innej podobnej lub uzgodnionej przez Strony formie.
  8. 2.8. W przypadku nieuregulowania zaliczki, zadatku lub nieudzielenia zabezpieczenia w formie przewidzianej w punkcie 2.7 w terminie uzgodnionym przez Strony, Usługodawca ma prawo, w terminie do dni 7 od dnia upłynięcia terminu uregulowania zaliczki, zadatku lub udzielenia zabezpieczenia, odstąpić od Umowy lub Zamówienia.
  9. 2.9. Kwota pozostała do zapłaty po uiszczeniu zaliczki winna być wpłacona w sposób tożsamy ze sposobem zapłaty zaliczki, najpóźniej na 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia korzystania z jednostki mieszkalnej na podstawie umowy najmu.
  10. 2.10. W uzasadnionych przypadkach (np. zaległości płatnicze Klienta lub rozszerzenia zakresu Umowy lub Zamówienia) Usługodawca może uzależnić zawarcie Umowy lub przyjęcie Zamówienia w tym zakresie od zwiększenia kwoty zaliczki lub zabezpieczenia – do kwoty przewidywanych kosztów tego rozszerzenia.
  11. 2.11. Klient ani gość nie nabywa roszczenia o dostępność danego konkretnego pokoju, chyba że Ośrodek potwierdził dostępność tego pokoju na piśmie.
  12. 2.12. Jednostki mieszkalne są dostępne dla Klientów w godzinach ustalonych w ramach doby jednostki mieszkalnej. Klientowi nie przysługuje roszczenie o wcześniejszą dostępność pokoi. Zameldowanie przed godziną rozpoczęcia doby w dniu przyjazdu oraz wymeldowanie po godzinie doby hotelowej w dniu wyjazdu jest uzależnione od dostępności wolnych pokoi. Wcześniejsze zameldowanie, jak i wymeldowanie wymaga zgłoszenia przez Klienta i pisemnego potwierdzenia takiej możliwości ze strony Ośrodka.
  13. 2.13. W przypadku opuszczenia jednostki mieszkalnej po zakończeniu doby jednostki mieszkalnej w dniu wyjazdy, Usługodawca ma prawo naliczyć opłaty w wysokości 50% ceny za pokój z tytułu dodatkowego wykorzystania jednostki mieszkalnej w przypadku jego nieopuszczenia do 2 godzin po zakończeniu doby jednostki mieszkalnej w dniu wyjazdu, a w przypadku opuszczenia pokoju po więcej niż 2 godzinach po zakończeniu doby w dniu wyjazdu w wysokości 100% ceny za jednostkę mieszkalną według cennika, a Klient jest obowiązany je uiścić.
  14. 2.14. Zasady korzystania z Ośrodka określa Regulamin Ośrodka oraz Regulamin Pobytu Zwierząt Na Terenie Ośrodka.
  15. 2.15. Zakwaterowanie osób ponad limit określony dla danej jednostki mieszkalnej, która została wskazana w treści potwierdzenia rezerwacji, nie może zostać przekroczone.
  16. 2.16. Za rzeczy Klientów pozostawione w jednostkach mieszkalnych oraz w Ośrodku Ośrodek nie odpowiada.
  17. 2.17. Jednostki mieszkalne nie są wyposażone w mydło oraz w ręczniki.
  18. 2.18. Jednostki mieszkalne wyposażone są w czajnik elektryczny oraz zastawę stołową zgodną z ilością zakwaterowanych osób.
  19. 2.19. Jednostki mieszkalne nie posiadają całorocznego ogrzewania. Istnieje możliwość ich dogrzania w dni, w których temperatura spadnie poniżej 15 stopni Celsjusza.
  20. 2.20. W jednostkach mieszkalnych obowiązuje całkowity zakaz używania kuchenek i dodatkowych czajników elektrycznych.
  21. 2.21 W jednostkach mieszkalnych obowiązuję całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych
  22. 2.22. Na terenie Ośrodka wyznaczono miejsca parkingowe dostępne za dodatkową opłatą wskazaną w cenniku.
 3. 3. Umowa rezerwacji
  1. 3.1. Usługodawca świadczy usługi w zakresie prowadzenia systemu rezerwacji jednostek mieszkalnych, umożliwiające zarezerwowanie tych jednostek w określonym terminie oraz innych usług, w szczególności w postaci:
   1. a) jednostek mieszkalnych w Ośrodku,
   2. b) pakietów pobytowych w Ośrodków,
   3. c) usług dodatkowych typu: pobyty zwierząt w Ośrodku, dostawka łóżeczka niemowlęcego w jednostce mieszkalnej, organizacja ogniska, grilla, itd.
  1. 3.2. W przypadku, gdy Strony wyraźnie na piśmie uzgodniły prawo Klienta do odstąpienia od Umowy zakwaterowania albo wydarzenia lub Zamówienia zakwaterowania albo wydarzenia i termin odstąpienia przez Klienta bez ponoszenia przez Klienta opłat, Klient może odstąpić od Umowy lub Zamówienia w tym terminie. Prawo Klienta do odstąpienia od Umowy lub Zamówienia wygasa w przypadku niewykonania tego prawa w ustalonym terminie.
  2. 3.3 W przypadku rezygnacji z rezerwacji Usługodawca pobierze od Klienta opłatę naliczaną jako procent (%) łącznej ceny obejmującej pobyt i wyżywienie, a której wysokość jest uzależniona od terminu rezygnacji (liczba dni przed pierwszym dniem pobytu) i wynosi:
   1. a) w przypadku rezygnacji w terminie 30 dni i wcześniej – równowartość 30% ceny,
   2. b) w przypadku rezygnacji w terminie od 29 dni do 15 dni – równowartość 50% ceny,
   3. c) w przypadku rezygnacji w terminie od 14 dni do 0 dni – równowartość 100% ceny.
  3. 3.4. Nie później niż na 7 dni przed pierwszym dniem zarezerwowanego pobytu Klient może wskazać inną osobę, która wstąpi w jego prawa i obowiązki wynikające z umowy. W takim przypadku opłaty określone wyżej nie będą naliczane, z tym że osoba ta musi złożyć pisemne oświadczenie, , iż wstępuje w umowne prawa i obowiązki Klienta.
  4. 3.5. Klient, w szczególnych sytuacjach, może za zgodą Usługodawcy przenieść rezerwację na kolejny rok nie później niż na 1 miesiąc przed terminem rezerwacji, po wcześniejszym pisemnym potwierdzeniu przez Usługodawcę.
   1. a) Koszt najmu w roku następnym (2025) będzie przeliczany wg cennika obowiązującego na rok 2025. Wpłacone tytułem zaliczki środki zostaną zaliczone na poczet najmu w kolejnym roku (2025).
   2. b) Po przeliczeniu kosztu najmu w roku kolejnym, ewentualną brakującą kwotę należy wpłacić na 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia najmu; ewentualna nadpłata nie podlega zwrotowi.
  5. 3.6. Kwota pozostała do zapłaty po uiszczeniu zaliczki winna być wpłacona w sposób tożsamy ze sposobem zapłaty zaliczki, najpóźniej na 30 dni przez rozpoczęciem czasu trwania najmu.
  6. 3.7. Niedokonanie zapłaty ceny w terminie wskazanym w pkt 3.6 oznaczać będzie rezygnację przez Klienta z rezerwacji i wywoła skutki określone w pkt 3.3 i następnych.
  7. 3.8. W razie niewykorzystania przez Klienta wszystkich objętych umową świadczeń Klient nie nabywa prawa do zwrotu proporcjonalnej części uiszczonej ceny, chyba że do niewykorzystania doszło z winy Usługodawcy.
  8. 3.9. W przypadku gdy uzgodniono, że Klient może odstąpić od Umowy lub Zamówienia w określonym terminie nie ponosząc z tego tytułu kosztów, Usługodawca także może odstąpić od Umowy lub Zamówienia w tym terminie.
  9. 3.10. Usługodawca może odstąpić od Umowy lub Zamówienia w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
   1. a) siły wyższej, w tym katastrof naturalnych i innych okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie Umowy lub Zamówienia;
   2. b) dokonania rezerwacji pokoi lub wydarzenia z wykorzystaniem wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji co do faktów o istotnym znaczeniu, np. tożsamości Klienta lub celu pobytu;
   3. c) istotnego naruszenia przez Klienta niniejszych OWU;
   4. d) likwidacji Ośrodka, niemożliwości zagwarantowania odpowiedniego zakwaterowania lub obiektów do organizacji wydarzenia ze względu na remont lub inne zdarzenia dotyczące Ośrodka.
  10. 3.11 Faktura za pobyt będzie wystawiona na osobę, której dane wskazane zostały w treści potwierdzenia rezerwacji. W przypadku konieczności wystawienia faktury na inną osobę należy w tytule końcowego przelewu podać pełne dane osoby wraz z adresem, na którą ma być wystawiona faktura.
 4. 4. Odpowiedzialność
  1. 4.1. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w odniesieniu do Ośrodka i jego wyposażenia, szkody poniesione przez personel Ośrodka lub innych Klientów Ośrodka, zawinione przez Klienta.
  2. 4.2. W przypadku, gdy podczas pobytu grupy Klienta w Ośrodku Klient będzie organizował imprezę towarzyszącą, Klient zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt i ryzyko stosownej umowy licencyjnej oraz dokonania odpowiednich opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w odniesieniu do twórców, producentów i wykonawców.
  3. 4.3. W przypadku wad w usługach świadczonych przez Ośrodek Klient zobowiązany jest do poinformowania o nich Ośrodka niezwłocznie, tak aby personel mógł natychmiast usunąć wady lub zapewnić dostawę albo świadczenie usługi w sposób zgodny z Umową lub Zamówieniem, jeżeli wady te faktycznie wystąpiły. W przypadku, gdy działanie takie jest niemożliwe ze względu na charakter wady, przerwy lub z innych istotnych powodów, powiadomienie o wystąpieniu wady musi zostać przekazane Ośrodkowi najpóźniej do czasu dokonywania zwrotu jednostki mieszkalnej.
  4. 4.4. Przez reklamację rozumie się zgłoszenie przez Klienta do Usługodawcy zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę.
  5. 4.5. Reklamacje dotyczące pobytu w Ośrodka powinny być kierowane na piśmie, w tym drogą elektroniczną, do Ośrodka bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zrealizowanej usługi.
  6. 4.6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień, w którym Ośrodek otrzymał stosowne zgłoszenie od Klienta.
  7. 4.7. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
  8. 4.8. Odpowiedź na reklamację udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji.
  9. 4.9. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w powyżej, Ośrodek określi dodatkowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym poinformuje Klienta.
  10. 4.10. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Usługodawcy.
  11. 4.11. Wyłącza się roszczenia ze strony Klienta o odszkodowanie za utracone korzyści.
  12. 4.12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowej interwencji, przerwania wydarzenia lub jego modyfikacji, jeśli stwierdzi, że zostały naruszone przepisy przeciwpożarowe lub inne przepisy bezpieczeństwa.
  13. 4.13. W przypadku, gdy Klientowi zostanie przydzielone miejsce do przechowywania rzeczy, nie oznacza to nawiązania pomiędzy Stronami umowy przechowania.
 5. 5. Dane osobowe
  1. 5.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, który przetwarza jego dane osobowe w celu zawarcia, obsługi i wykonania Umowy rezerwacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. 5.2. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane przez Klientów wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich podmiotom trzecim, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnej zgody Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca zapewnia, że dane osobowe Klientów przekazywane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz w związku z zawarciem umowy o usługi przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji tychże usług, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. 5.3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek w ramach Umowy rezerwacji lub skorzystania z formularza kontaktowego, po kliknięciu odpowiednich okienek.
  4. 5.4. Dane Klienta są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. 5.5. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych osobowych Klientów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa.
  6. 5.6. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji i zawarcia Umowy rezerwacji oraz odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  7. 5.7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza, a które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i usług, świadczonych przez Ośrodek, w tym: imię, nazwisko lub nazwę, adres, adres email, numer telefonu.
  8. 5.8. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza: imię, nazwisko lub nazwę, adres, adres email, numer telefonu, w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji.
  9. 5.9. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  10. 5.10. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia związanego z ustaleniem odpowiedzialności Klienta.
 6. 6. Postanowienia końcowe
  1. 6.1. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub Zamówienia przez Klienta, szkoda Usługodawcy przekroczy wartość naliczanych z tego tytułu kar umownych, to Usługodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
  2. 6.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania Umowy lub Zamówienia Strony zobowiązują się rozwiązywać w sposób polubowny a jeżeli w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zaistnienia sporu strony nie zawrą porozumienia, sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy w Bytomiu.
  3. 6.3. Prawem właściwym dla Umowy lub Zamówienia i wszelkich ewentualnych sporów z nimi związanymi jest prawo polskie, językiem właściwym jest język polski.
  4. 6.4. Wszelkie zmiany Umowy lub Zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności; formy tej wymagają także wszelkie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy lub zamówienia.
  5. 6.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWU okażą się być sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami lub staną się nieskuteczne, fakt ten pozostanie bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień OWU.
  6. 6.6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy będzie lub stanie się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to mieć żadnego wpływu na ważność i wykonalność niniejszej Umowy jako całości. Strony zgadzają się zastąpić takie nieważne lub niewykonalne postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie możliwie jak najdokładniej odzwierciedlać założenia takiego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia.
  7. 6.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
  8. 6.8. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni zmieniony Regulamin na stronie www.
  9. 6.9. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 01.01.2024 r.

Ośrodek Wypoczynkowy „Wrzos” w Sianożętach przyjmuje gości wraz z ich pupilami – zwierzętami domowymi – za dodatkową opłatą wskazaną w cenniku. Podczas dokonywania rezerwacji pobytu, należy poinformować o przyjeździe z psem lub kotem. Zakwaterowanie gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach. Zobowiązujemy naszych gości do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Regulamin pobytu zwierząt na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego „Wrzos” w Sianożętach

 1. 1. W Ośrodku mogą przebywać tylko zwierzęta domowe z wyłączeniem psów ras uznanych za agresywne .
 2. 2. Koszt pobytu każdego zwierzęcia w Ośrodku Wypoczynkowym „Wrzos” wynosi 35,00 zł za dobę .
 3. 3. Właściciel zwierzęcia zapewnia, iż zwierzę posiada wszystkie wymagane szczepienia i nie stanowi zagrożenia.
 4. 4. Zwierzęta powinny być trzymane w jednostkach mieszkalnych zajmowanych przez właścicieli.
 5. 5. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej (w przypadku potrzeby w kagańcu).
 6. 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do miejsca wydawania posiłków oraz na plac zabaw.
 7. 7. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę, będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do zrefundowania ceny zakupu kompletu pościeli w cenie 300 zł /szt.
 8. 8. Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości przez nie pozostawionych.
 9. 9. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeżeli w czasie pozostawienia zakłóca spokój innych gości.
 10. 10. Wszystkie szkody w Ośrodku, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez przedstawiciela Ośrodka, a kosztami ich naprawienia będą obciążeni właściciele zwierząt.
 11. 11. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Ośrodka.
 12. 12. Za niepoinformowanie recepcji Ośrodka o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona opłata w wysokości 500 zł . Opłata ta jest niezależna od wyznaczonej kwoty za pobyt pupila w Ośrodku.
 13. 13. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Ośrodku Wypoczynkowym „Wrzos” i akceptuje jego postanowienia.

Rasy psów uważane za agresywne:

 • amerykański pit bull terrier,
 • pies z Majorki (perro de presa mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski(perro de presacanario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.

POLITYKI PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. 1. Postanowienia ogólne
  1. 1.1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje osoby korzystające ze Strony Internetowej znajdującej się pod adresem URL: https://osrodekwrzos.pl/ i obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.
  2. 1.2. Administratorem danych użytkowników jest SIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (adres 41-949 Piekary Śląskie przy ul. Westerplatte 23), NIP: 4980260627, REGON: 242703850, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod nr KRS 0000393676) w ramach działalności Ośrodka Wypoczynkowego „Wrzos” w Sianożętach (dalej jako „My’).
 2. 2. Dane osobowe

W związku z wdrożeniem wymogów rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylając dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych – zwane dalej „RODO”), informujemy, że

 1. 2.1. Przetwarzamy dane w następujących celach:
  1. a) wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. b) obsługa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. c) rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. d) przechowywanie dokumentacji i wypełnianie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  5. e) monitorowanie i poprawa jakości świadczonych usług – zapytanie o wypełnienie ankiety lub udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczącej jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. f) wyświetlanie w sieciach społecznościowych spersonalizowanych informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. 2.2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług. W przypadku wyrażania zgody to jest ona dobrowolna i wyrażona poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego warunki udzielonej zgody.
 3. 2.3. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody, ale po tym okresie mają prawo być archiwizowane informacje na temat tego kto i kiedy oraz jakiej zgody udzielił (na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych). W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu (np. realizacja umowy, udzielenie odpowiedzi na pytania, przepisy podatkowe itp.) Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy podatkowe.
 4. 2.4. Zgodę można cofnąć w każdym czasie. Prosimy o wysłanie e-maila na adres: info@osrodek-wrzos.pl
 5. 2.5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przekazywania danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 6. 2.6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe przekazywane są bezpośrednio przez użytkownika do dostawcy usług płatniczych.
 7. 2.7. Osoby odwiedzające Stronę Internetową mogą wypełnić formularz i zapisać się na newsletter oraz podać adres e-mail lub/i numer telefonu będący podstawą automatycznego kontaktu.
 8. 2.8. Osoby odwiedzające Stronę Internetową mogą wyrazić zgodę na prowadzenie przez Nas kampanii reklamowych w sieciach społecznościowych targetowanych na bazie adresu e-mail.
 9. 3. Odbiorcy danych

Korzystamy z usług firm programistycznych i utrzymujących systemy teleinformatyczne, z którymi mamy zawarte stosowne umowy. Umowy te obejmują zasady przetwarzania danych i poufność. Dane te nie są udostępniane i żadna z tych firm nie ma prawa przetwarzać danych w inny sposób niż określony w umowie. Twoje dane o ile firma ma do nich dostęp mogą być przetwarzane wyłącznie na potrzeby prawidłowego świadczenia usług.

 1. 4. COOKIES
 2. 4.1. Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze Stroną Internetową.
 3. 4.2. Zaznaczamy, że zapis cookies nie umożliwia Nam dostępu do Twojego prywatnego urządzenia ani odczytywania innych danych niż zapisane w cookies.
 4. 4.3. Korzystamy z tzw. cookies technicznych, które umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień i do tworzenia prostych statystyk Serwisu.
 5. 4.4. Korzystamy z cookies i technologii do zbierania danych, które pomagają nam analizować ruch na Stronie Internetowej. Dzięki temu możemy optymalizować jej działanie, udoskonalać rozwiązania, które cieszą się największym zainteresowaniem oraz wyświetlać dedykowane wiadomości i oferty. Możesz wyrazić zgodę, nie wyrazić zgody, cofnąć ją lub zarządzać ustawieniami bezpośrednio na Stronie Internetowej.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w Ośrodku Wypoczynkowym „Wrzos” w Sianożętach
k. Ustronia Morskiego
przy ul. Lotniczej 36

 1. 1. Postanowienia ogólne
  1. 1.1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez SIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (adres 41‑949 Piekary Śląskie przy ul. Westerplatte 23), NIP: 4980260627, REGON: 242703850, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod nr KRS 0000393676, w ramach działalności Ośrodka Wypoczynkowego „Wrzos” w Sianożętach.
  2. 1.2. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Ośrodka Wypoczynkowego „Wrzos” w Sianożętach został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) (dalej „Regulamin”).
  3. 1.3. Ośrodek Wypoczynkowy „Wrzos” w Sianożętach przy ul. Lotniczej 36, w tym również jego strona internetowa, prowadzony jest przez SIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (adres 41-949 Piekary Śląskie przy ul. Westerplatte 23), NIP: 4980260627, REGON: 242703850, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod nr KRS 0000393676.
  4. 1.4. Niniejszy Regulamin określa:
   1. a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez SIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich , za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: https://osrodekwrzos.pl/ ,
   2. b) warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną,
   3. c) warunki prowadzenia rezerwacji za pośrednictwem elektronicznego systemu rezerwacji dostępnego na stronie: https://osrodekwrzos.pl/, skutkujące możliwością zarezerwowania usługi (dalej „ Umowa rezerwacji ”),
   4. d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
  5. 1.5. Do niniejszego Regulaminu oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  6. 1.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej https://osrodekwrzos.pl/, odpowiednio w zakładce dotyczącej systemu rezerwacji.
  7. 1.7. Operatorem strony internetowej Ośrodka Wypoczynkowego „Wrzos” w Sianożętach jest SIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich.
  8. 1.8. Adresem elektronicznym Usługodawcy jest następujący adres poczty elektronicznej: info@osrodek-wrzos.pl
  9. 1.9. Numer telefonu Usługodawcy: +48 600 330 022, +48 502 250 040
  10. 1.10. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
   1. a)Klient – usługobiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, który również może korzystać z usług Usługodawcy, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
   2. b) Usługodawca – SIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (adres 41‑949 Piekary Śląskie przy ul. Westerplatte 23), NIP: 4980260627, REGON: 242703850, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod nr KRS 0000393676,
   3. c) Ośrodek – Ośrodek Wypoczynkowy „Wrzos” w Sianożętach, prowadzony w ramach działalności gospodarczej Usługodawcy,
   4. d) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907)
   5. e) Strona internetowa Ośrodka – strona internetowa www Ośrodka, dostępna pod adresem https://osrodekwrzos.pl/,
   6. f) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
   7. g) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
   8. h) usługa lub usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, opisane w punkcie 2 niniejszego Regulaminu,
   9. i) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
   10. j) formularz kontaktowy – formularz internetowy dostępny na stronie internetowej Ośrodka wykorzystywany w celu komunikacji Klienta z Ośrodkiem,
   11. k) system rezerwacji – system internetowy za pomocą którego Klient może dokonać rezerwacji usług, bezpośrednio poprzez stronę internetową Ośrodka,
  11. 1.11. Klient przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę przy użyciu strony internetowej Ośrodka zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że rozumie i akceptuje jego treść.
  12. 1.12. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z usług świadczonych drogą elektroniczną jest Sąd Rejonowy w Bytomiu.
  13. 1.13. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług w drodze elektronicznej, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta.
 2. 2. Rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. 2.1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. 2.2. Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działalności Ośrodka, są:
   1. a) prowadzenie strony internetowej pod adresem: https://osrodekwrzos.pl/, za pomocą której Klient może uzyskać informacje o Ośrodku, świadczonych usługach, co skutkuje możliwością przesyłania i odbierania danych przez Klienta udostępnianych przez Ośrodek za pośrednictwem swojej strony internetowej;
   2. b) prowadzenie elektronicznego systemu rezerwacji jednostek mieszkalnych online w Ośrodku, za pomocą którego może dojść do zawarcia na odległość umowy o najem, świadczonej przez Usługodawcę następnie na miejscu w Ośrodku;
  3. 2.3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Usługodawcę z Klientem. Klient ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z niniejszym Regulaminem, w szczególności przed zawarciem Umowy rezerwacji. Regulamin rezerwacji dostępny jest na stronie: https://osrodekwrzos.pl/ przed dokonaniem rezerwacji za pośrednictwem systemu rezerwacji.
  4. 2.4. Akceptacja Regulaminu podczas rezerwacji, a także akceptacja Regulaminu poprzez korzystanie z formularza kontaktowego, stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, co nie stanowi samo w sobie zawarcia Umowy rezerwacji. Akceptacja Regulaminu może być wyrażona przez Klienta w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Klienta tego faktu poprzez zaznaczenia opcji „Zapoznałem się z Regulaminem”, potwierdzającej zapoznanie się z Regulaminem przy dokonywaniu rezerwacji czy przy korzystaniu z formularza kontaktowego, albo w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem Klient kontynuuje korzystanie ze strony https://osrodekwrzos.pl/ . W razie wątpliwości uznaje się, że umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Klienta w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu strony internetowej Ośrodka.
  5. 2.5. Zaznaczenie opcji ‘Zapoznałem się z Regulaminem’ przy dokonywaniu rezerwacji albo przy wysyłaniu formularza kontaktowego przez panel na stronie https://osrodekwrzos.pl/ oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie go i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki usług.
  6. 2.6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  7. 2.7. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie https://osrodekwrzos.pl/. Jeżeli doszło do zawarcia Umowy rezerwacji, zakończenie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną nie wpływa na uprawnienia czy obowiązki wynikające z zawarcia tej umowy.
  8. 2.8. Zakazane jest dostarczanie w jakiejkolwiek formie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, treści mogących wprowadzać w błąd, naruszających prawa osób trzecich, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać uszkodzenia lub zakłócenia pracy systemów informatycznych.
  9. 2.9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.
  10. 2.10. Szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z usług drogą elektroniczną jest możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować takie skutki jak ich utratę, zmianę lub uniemożliwienie dalszego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych z wykorzystaniem strony internetowej https://osrodekwrzos.pl/.
  11. 2.11. Koszty połączenia ze stroną internetową Usługodawcy przez Klienta przez Internet ponosi Klient, zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, za pomocą którego Klient uzyskał możliwość korzystania z Internetu, w tym przesyłania i odbierania danych elektronicznych ze strony internetowej https://osrodekwrzos.pl/ .
  12. 2.12. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat nałożonych przez Usługodawcę związanych z korzystaniem ze strony internetowej https://osrodekwrzos.pl/.
  13. 2.13. Usługodawca zapewnia Klientowi tajemnicę komunikacji, obejmującą informacje przekazywane poprzez Internet przez stronę internetową Ośrodka, dane dotyczące i wprowadzone przez Klientów, tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są jawne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę, albo ich ujawnienia nie wymagają obowiązujące przepisy prawa lub nie wymaga tego organ państwowy.
  14. 2.14. Dostęp do aktualnej informacji o zmianach sposobu i zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do informacji, o których mowa w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę internetową Ośrodka.
  15. 2.15. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. 3. Umowa rezerwacji
  1. 3.1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie prowadzenia systemu rezerwacji jednostek mieszkalnych online, umożliwiające zarezerwowanie przez Klienta jednostek mieszkalnych w Ośrodku w określonym terminie oraz innych usług, w szczególności w postaci:
   1. a) jednostek mieszkalnych w Ośrodku,
   2. b) pakietów pobytowych w Ośrodków,
   3. c) usług dodatkowych typu: pobyty zwierząt w Ośrodku, dostawka – łóżeczko niemowlęce w jednostce mieszkalnej, organizacja ogniska, grilla, itd.
  2. 3.2. Postanowienia niniejszego punktu 3 regulują również zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację oraz potwierdzeń dokonywania rezerwacji, związanych z zawarciem na odległość umowy o najem jednostki mieszkalnej.
  3. 3.3. W ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną w celu zawarcia Umowy rezerwacji przez system rezerwacji dostępny na stronie Ośrodka, Usługodawca udostępnia Klientowi elektroniczne formularze, pozwalające na złożenie rezerwacji w celu zawarcia Umowy rezerwacji.
  4. 3.4. Klient zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podawane przez Klienta powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych przez Klienta, pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.
  5. 3.5. Umowa rezerwacji może być zawarta z Usługodawcą poprzez system rezerwacji dostępny na stronie https://osrodekwrzos.pl/. Do zawarcia Umowy rezerwacji dochodzi po poinformowaniu Klienta o rodzaju, zakresie oraz cenie określonych usług, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonaniu przez Klienta przedpłaty zgodnie z wybraną ofertą usług oraz wysłaniu rezerwacji przez system rezerwacji. Zawarcie Umowy rezerwacji następuje po zaakceptowaniu rezerwacji przez Ośrodek – poprzez automatyczne powiadomienie emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji na adres podany przez Klienta.
  6. 3.6. Umowa rezerwacji może być również zawarta w drodze komunikacji elektronicznej poprzez adres mailowy lub telefonicznie, bezpośrednio z Ośrodkiem. Do Umowy rezerwacji dochodzi po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zawarciu Umowy rezerwacji, w chwili mailowego potwierdzenia dokonania rezerwacji przez Ośrodek na adres mailowy podany przez Klienta, z adresu poczty elektronicznej Ośrodka: info@osrodek-wrzos.pl . W zależności od wybranej oferty usług, Klient może być zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty przedpłaty w określonym terminie.
  7. 3.7. Zaznaczenie opcji ‘Zapoznałem się z Regulaminem’ przy dokonywaniu rezerwacji przez system na stronie https://osrodekwrzos.pl/ oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie go i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki usług. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji on-line, a tym samym zawarcia Umowy rezerwacji przy wykorzystaniu tego sposobu.
  8. 3.8. Przy rezerwacjach dokonywanych w inny sposób niż przez system rezerwacji, Klient otrzymuje Regulamin w formie mailowej, który jest nieodłączną częścią potwierdzenia rezerwacji. Przyjęcie warunków rezerwacji przez Klienta, w tym wpłacenie przedpłaty, jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
  9. 3.9. Zawarcie Umowy rezerwacji skutkuje zawarciem na odległość umowy o usługi między Klientem a Usługodawcą.
  10. 3.10. Ceny podane na stronie https://osrodekwrzos.pl/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie informacje o cenach i zakresie usług podawane są poprzez system rezerwacji oraz poprzez informacje zawarte na stronie internetowej Ośrodka.
  11. 3.11. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie. Wiążącą ceną transakcji jest cena podana w walucie PLN.
  12. 3.12. Jako podstawę zapłacenia przedpłaty oraz rozliczenie pozostałej kwoty przedpłaty wynikającej z zawarcia Umowy rezerwacji należy przedstawić w recepcji Ośrodka e-mail potwierdzający rezerwację. W przypadku braku zapłaty 100% wartości rezerwacji (pełnej ceny za usługi świadczone przez Ośrodek), Klient zobowiązany jest ją uregulować zgodnie z warunkami danej oferty cenowej.
  13. 3.13. W przypadku dokonywania przelewu przez Klienta, Klient ponosi wszelkie koszty jego dokonania, w tym prowizje i inne opłaty naliczone przez bank lub placówkę, za pośrednictwem której Klient dokonuje przelewu.
  14. 3.14. Formy płatności przedpłaty:
   1. a) karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
   2. b) ePrzelew: Płacę z Inteligo, Eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Plus Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.
   3. Obsługa płatności dokonanych kartą płatniczą oraz ePrzelewem jest realizowana za pośrednictwem Six Payment Services S.A.
  15. 3.15. W przypadku braku wpłaty wymaganej przedpłaty w terminie i przy braku kontaktu ze strony Klienta z Ośrodkiem, Umowa rezerwacji rozwiązuje automatycznie po upływie terminu zapłaty przedpłaty – co skutkuje anulowaniem rezerwacji, do którego zastosowanie ma pkt 3.15.
  16. 3.16. Klient może dokonać anulowania bądź zmiany dokonanej rezerwacji, co skutkuje rozwiązaniem lub zmianą Umowy rezerwacji, poprzez skontaktowanie się z obsługą Ośrodka w drodze mailowej na adres: info@osrodek-wrzos.pl , z podaniem w tytule maila „anulacja/zmiana rez. nr…”. Koszt rozwiązania Umowy rezerwacji (anulowania rezerwacji) jest determinowany przez warunki zarezerwowanej usługi. Zmiana lub rozwiązanie Umowy rezerwacji następuje jedynie po zaakceptowaniu zmiany przez Ośrodek.
  17. 3.17. W przypadku rezygnacji z rezerwacji Usługodawca pobierze od Klienta opłatę naliczaną jako procent (%) łącznej ceny obejmującej pobyt i wyżywienie, a której wysokość jest uzależniona od terminu rezygnacji (liczba dni przed pierwszym dniem pobytu) i wynosi:
   1. a) w przypadku rezygnacji w terminie 30 dni i wcześniej – równowartość 30% ceny,
   2. b) w przypadku rezygnacji w terminie od 29 dni do 15 dni – równowartość 50% ceny,
   3. c) w przypadku rezygnacji w terminie od 14 dni do 0 dni – równowartość 100% ceny.
  18. 3.18. W razie niewykorzystania przez Klienta wszystkich objętych umową świadczeń Klient nie nabywa prawa do zwrotu proporcjonalnej części uiszczonej ceny, chyba że do niewykorzystania doszło z winy Usługodawcy.
  19. 3.19. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot przedpłaty, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 14 dni od zatwierdzonego przez Ośrodek anulowania rezerwacji przez Klienta.
  20. 3.20. W przypadku anulowania rezerwacji lub niepojawienia się w Ośrodku w dniu przyjazdu, Ośrodek zatrzyma wniesioną przez Klienta przedpłatę albo obciąży Klienta kwotą przedpłaty w wysokości 30% wartości rezerwacji, jeżeli przedpłata nie była dokonywana. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej lub dokonanie przedpłaty w wysokości 30% wartości rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności online.
  21. 3.21. Anulowanie rezerwacji stanowi rozwiązanie umowy o usługi.
  22. 3.22. Z zastrzeżeniem możliwości anulowania rezerwacji na zasadach opisanych powyżej, w związku z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy rezerwacji.
  23. 3.23. Sposób i termin spełniania przez Usługodawcę świadczenia w postaci usług uzależniony jest od wyboru przez Klienta rodzaju usługi oraz terminu pobytu w Ośrodku. Umowa zawarta jest na czas oznaczony – na czas świadczenia usług w terminie określonym przez strony tejże umowy. Klient informowany jest o sposobie i terminie spełnienia świadczenia usług przez Usługodawcę nie później niż w chwili wyrażenia przez Klienta woli na związanie się Umową rezerwacji (umową o najem jednostki mieszkalnej) – poprzez system rezerwacji, a jeżeli do zawarcia umowy dochodzi w inny sposób – odpowiednio do sposobu zawarcia umowy – mailowo na adres elektroniczny podany przez Klienta lub ustnie w recepcji Ośrodka.
  24. 3.24. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług na warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
  25. 3.25. Usługodawca nie świadczy usług posprzedażowych ani gwarancji.
 4. 4. Dane osobowe
  1. 4.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, który przetwarza jego dane osobowe w celu zawarcia, obsługi i wykonania Umowy rezerwacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. 4.2. Ośrodek w zakresie danych osobowych wprowadzonych w system rezerwacji, powierza przetwarzanie danych osobowych operatorowi systemu rezerwacji online – PROFITROOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  3. 4.3. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane przez Klientów wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności, i nieujawniania ich podmiotom trzecim, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnej zgody Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca zapewnia, że dane osobowe Klientów przekazywane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz w związku z zawarciem umowy o usługi przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji tychże usług, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. 4.4. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek w ramach Umowy rezerwacji lub skorzystania z formularza kontaktowego, po kliknięciu odpowiednich okienek.
  5. 4.5. Dane Klienta są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. 4.6. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych osobowych Klientów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa.
  7. 4.7. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji i zawarcia Umowy rezerwacji oraz odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  8. 4.8. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza, a które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i usług, świadczonych przez Ośrodek, w tym: imię, nazwisko lub nazwę, adres, adres email, numer telefonu.
  9. 4.9. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza: imię, nazwisko lub nazwę, adres, adres email, numer telefonu w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji.
  10. 4.10. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  11. 4.11. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia związanego z ustaleniem odpowiedzialności Klienta.
 5. 5. Warunki techniczne
  1. 5.1. Do korzystania ze strony internetowej Ośrodka wymagany jest dostęp do Internetu oraz zainstalowanie przeglądarki internetowej. W celu prawidłowego korzystania z systemu rezerwacji wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej oraz gdy w przeglądarce internetowej Klienta włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies.
  2. 5.2 Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. 5.3. W systemie rezerwacji mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, XML, PHP, cookies, HTML, CSS. Wybrane podstrony systemu mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.
  4. 5.4. Zamknięcie przeglądarki Klienta może spowodować usunięcie danych przesłanych do systemu znajdującego się na stronie internetowej Ośrodka. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce internetowej Klienta.
  5. 5.5. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Ośrodek może korzystać z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w celu nieakceptowania plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 6. 6. Zasady i tryb postępowania reklamacyjnego
  1. 6.1 Przez reklamację rozumie się zgłoszenie przez Klienta do Usługodawcy zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę.
  2. 6.2. Klient może złożyć reklamację:
   1. a) w formie pisemnej – osobiście w Ośrodku lub przesyłką pocztową na adres siedziby Usługodawcy lub na adres Ośrodka;
   2. b) w formie elektronicznej – mailem na adres mailowy Ośrodka.
  3. 6.3. Reklamacje dotyczące pobytu w Ośrodka powinny być kierowane na piśmie, w tym drogą elektroniczną, do Ośrodka bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zrealizowanej usługi.
  4. 6.4. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień, w którym Ośrodek otrzymał stosowne zgłoszenie od Klienta.
  5. 6.5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
  6. 6.6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji.
  7. 6.7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt 6.6 powyżej, Ośrodek określi dodatkowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym poinformuje Klienta.
  8. 6.8. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej oraz przekazywana osobiście, elektronicznie lub przesyłką pocztową wysłaną na podany przez Klienta adres korespondencyjny. Ewentualny zwrot środków w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 14 dni.
  9. 6.9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Usługodawcy.
  10. 6.10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym te, które spowodowane zostały awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu operatora zapewniającego transmisję danych. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub potrzeby przeprowadzenia technicznych zmian na stronie internetowej, Usługodawca ma prawo zablokować lub zawiesić dostęp do strony internetowej, bez uprzedniego informowania Klientów o zablokowaniu lub zawieszeniu dostępu do strony internetowej.
  11. 6.11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem ze strony internetowej Ośrodka, w tym z systemu rezerwacji lub formularza kontaktowego, bądź niemożliwością korzystania ze strony internetowej Ośrodka przez Klienta, lub w związku z zakłóceniami, błędami, brakami, defektami, niewłaściwym działaniem, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego, lub innego działania strony internetowej Ośrodka, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  12. 6.12. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony internetowej Ośrodka, w tym z systemu rezerwacji lub formularza kontaktowego w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, ustawą lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tych usług.
 7. 7. Ochrona prawa własności intelektualnej
  1. 7.1. Na stronie internetowej Ośrodka, w tym w systemie rezerwacji, znajdują się treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego.
  2. 7.2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
  3. 7.3. Korzystanie z treści objętych ochroną prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, i rozporządzanie nimi przez Klienta jest zabronione, chyba że Usługodawca wyrazi na to zgodę na piśmie lub korzystanie i rozporządzanie nimi związane jest z dozwolonym dla Klienta użytkiem osobistym.
  4. 7.4. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany treści strony internetowej w każdej chwili.
 8. 8. Postanowienia końcowe
  1. 8.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
  2. 8.2. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni zmieniony Regulamin na stronie internetowej Ośrodka.
  3. 8.3. Korzystanie przez Klienta ze strony internetowej Ośrodka po dokonanej zmianie Regulaminu, skutkuje wyrażaniem zgody na stosowanie się zmian.
  4. 8.4. Zmiany Regulaminu nie wpływają na Umowę rezerwacji zawartą przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu – do tych umów zastosowanie mają postanowienia obowiązującego Regulaminu przed zmianami.
  5. 8.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działalności Ośrodka Wypoczynkowego „Wrzos” w Sianożętach k. Ustronia Morskiego przy ul. Lotniczej 36

 1. 1. Usługodawca – SIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (adres 41-949 Piekary Śląskie przy ul. Westerplatte 23), NIP: 4980260627, REGON: 242703850, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod nr KRS 0000393676, w ramach działalności Ośrodka Wypoczynkowego „Wrzos’ w Sianożętach, wykonując obowiązek nałożony na przedsiębiorców w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedno. Dz.U. 2020.344 z dnia 3 marca 2020 r.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. 2. Niniejsza informacja dotyczy potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem przez Klienta ze świadczenia usług drogą elektroniczną, pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę teleinformatyczną, w szczególności w zakresie zabezpieczenia strony internetowej Ośrodka oraz danych osobowych przekazywanych przez Klienta, w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do treści przekazu stanowiącego usługę świadczoną drogą elektroniczną, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych przez Usługodawcę usług.
 3. 3. Do zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internetu o charakterze podstawowym należą w szczególności:
  1. a) złośliwe oprogramowania (ang. malware ), które stanowią różnego typu i rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działalnie w stosunku do systemów teleinformatycznego danego użytkownika sieci jakim jest Klient, w szczególności wirusy, trojany (konie trojańskie), robaki, keyloggery, dialery, wabbity, backdoor, programy szpiegujące, exploit , rootkit ,
  2. b) programy szpiegujące (ang. spyware ), które stanowią różnego typu i rodzaju programy śledzące działania użytkownika sieci jakim jest Klient, które zbierają informacje o użytkowniku, zwykle bez jego wiedzy i zgody, i wysyłają autorowi takiego programu,
  3. c) wyłudzanie poufnych informacji osobistych, tj. haseł i innych, przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing ),
  4. d) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika jakim jest Klient z użyciem m.in. narzędzi hackerskich takich jak exploit i rootkit .
  5. e) spam, który stanowi różnego typu i rodzaju niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym, wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów.
 4. 4. Klient, w celu uniknięcia zagrożeń opisanych powyżej, winien zabezpieczyć swój komputer lub inne urządzenie elektroniczne wykorzystywane do podłączenia się do sieci Internetu, poprzez zainstalowanie odpowiedniego programu antywirusowego, z możliwości jego stałej aktualizacji.
 5. 5. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystania z Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną może zapewnić również:
  1. a) włączenie i używanie zapory sieciowej/ogniowej (ang. firewall ),
  2. b) stosowanie programów typu antyspam, monitorujące przychodzące wiadomości mailowe i wyłapujące te, które mają charakter spamu,
  3. c) aktualizacja wszelkiego oprogramowania znajdującego się na komputerze lub innym urządzeniu elektrycznym służącym do połączenia z siecią Internetu,
  4. d) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła,
  5. e) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej nieznanego pochodzenia,
  6. f) uważne czytanie okienek instalacyjnych wszystkich nieznanych i znanych aplikacji, w tym również ich licencji,
  7. g) wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
  8. h) szyfrowanie transmisji danych,
  9. i) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
  10. j) instalacja programów prewencyjnych – wykrywania i zapobiegania włamaniom,
  11. k) korzystanie tylko z zaufanych źródeł w sieci Internetu.

Ostatnie WOLNE MIEJSCA! / od 1590zł za 7 dni z wyżywieniem + DZIECI GRATIS!Sprawdź!

oblicz

cenę swojego pobytu

* Z uwagi na liczne promocje cena ostateczna może się różnić od ceny wyliczonej przez kalkulator! Celem ustalenia dokładnej ceny pobytu prosimy o kontakt telefoniczny +48 600 330 022